آرشیو ورزشی
حوزه موسی بن جعفر(ع) برگزار کرد.استان کرمان

مسابقات چهار جانبه بین پایگاه ها مقاومت حوزه موسی بن جعفر(ع)در سالن تختی برگزار شد

با هدف فراخوانی گردان بیت المقدس ابوذر شهرستان رودبار استان